Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Vedtægter for Ejerforeningen Lemvig Feriecenter

 • ​§ 1 Navn
  ​Foreningens navn er "Ejerforeningen Lemvig Feriecenter" og foreningens hjemsted er Lemvig Kommune.

 • § 2 Formål
  Foreningen har til formål: At varetage medlemmernes fælles interesser, herunder vedligeholdelse af svømmehal og øvrige fællesarealer.

 • § 3 Medlemskab
  ​Enhver ejerlejlighedsejer er pligtig at være medlem af foreningen og medlemskabet af foreningen og ejendomsretten til den pågældende ejerlejlighed skal stedse være samhørende. Foreningen omfatter ejerlejlighederne 1-12 og 14-148 under matr.nr. 56b Lemvig markjorder.

  ​Foreningens medlemmer hæfter ikke overfor tredjemand for foreningens forpligtelser. Hvert medlem betaler for hver ejendom, medlemmet er ejer af, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter.

  ​Ved sammenlægning af to eller flere ejendomme til ét ejerlejlighedsnummer betaler medlemmet kontingent og øvrige udgifter efter det antal af oprindelige ejendomme, der indgår i det nye ejerlejlighedsnummer.

  ​Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, der tillige fastsætter tidspunktet for dets indbetaling.
  ​Er et medlem mere end 2 måneder i restance til foreningen med kontingenter eller andre skyldige ydelser, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej.

  ​Er restance ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

  ​Til sikkerhed for medlemmernes opfyldelse af enhver forpligtelse overfor foreningen, herunder udgifter ved et medlems misligholdelse, begæres nærværende foreningsvedtægter tinglyst pantstiftende for kr. 15.000 på ejerlejlighed 1-12 og 14-148 under matr. Nr. 56b Lemvig markjorder.

  ​Ved sammenlægning af to eller flere ejendomme til ét ejerlejlighedsnummer er det en betingelse, at den pantstiftende forpligtelse på 15.000 kr. fra hver af de oprindelige ejendomme overføres til det nye ejerlejlighedsnummer.

  ​Foreningens vedtægter begæres tinglyst pantstiftende med første prioritet. Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommenes blad i tingbogen.

  ​Værneting for inddrivelse af ethvert mellemværende i forhold til foreningen er retten i Holstebro.

 • § 4 Ejerskifte
  Når et medlem overdrager sin ejerlejlighed eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er medlemmet fra overtagelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen, og kan intet krav rette mod dennes formue.

  ​Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

  ​Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, bopæl og ejerlejlighedsnummer samt telefonnummer og evt. e-mailadresse.

 • § 5 Fællesopgaver og forpligtelser

  At vedligeholde fælles arealer, tilhørende foreningens medlemmer, således at fælles arealer fremtræder i pæn og vedligeholdt stand.


  ​Foreningens generalforsamling kan vedtage ordensreglement for anvendelse og vedligeholdelse af fælles arealer.


  ​At påse, at medlemmer vedligeholder medlemmernes ejendomme, således at ejendommene altid fremtræder i pæn og vedligeholdt stand.

  Ejerlejlighedsejerne har selv pligt til udvendig vedligeholdelse og fornyelse af døre og vinduer, udvendig trappe, 1.sals balkonen, stakittet ved blokkene samt terrassen. For opgangen til 1. sals lejlighederne har ejerne af disse i fællesskab samme forpligtelse.

  Med mindre andet bestemmes af foreningens generalforsamling, er medlemmerne ikke berettiget til at ændre farve og materialevalg på udvendige bygningsdele eller i øvrigt ændre facade eller foretage tilbygning.

  Foreningens bestyrelse kan fremsætte påkrav om at udføre påkrævet vedligeholdelsesarbejder eller ændring af farve eller materialevalg, ligesom bestyrelsen kan fremsætte påkrav om tilbageførelse af ikke-godkendte facadeændringer eller foretagne tilbygninger.

  Ved påkrav skal der gives en frist på minimum 8 uger.

  Såfremt påkrav ikke er efterkommet, kan bestyrelsen på medlemmets vegne iværksætte de påkrævede arbejder.

  Udgiften herved er sikret ved pant, jfr. § 3.​​

 • § 6 Drift af fælles faciliteter og herunder svømmehal

  Foreningen forestår drift af fælles faciliteter.

  Der henvises til særskilt udarbejdet ordensreglement, idet fremhæves, at medlemmerne er forpligtet til nøje at overholde det til enhver tid fastsatte ordensreglement.

  Ejerforeningen har ved aftale om brugsret disponeret over depotrum, beliggende på fællesarealerne.

  De ejere, der er indgået aftale med, har således opnået en brugsret i en periode på 100 år. Lejeværdien for opnåelse af brugsretten er udbetalt til de tidligere ejere af de pågældende lejligheder og indgår ikke i ejerforeningen. ​

 • § 7 Generalforsamling
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Hvert medlem har én stemme for hver ejendom, medlemmet ejer. Er to eller flere ejendomme sammenlagt til ét ejerlejlighedsnummer har medlemmet en stemme for hver af de oprindelige ejendomme, der indgår i det nye ejerlejlighedsnummer.

  ​Afstemning sker ved håndsoprækning medmindre generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssigt. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt.

  ​Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor.

  ​Er mindre end halvdelen af de således stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende

 • ​§ 8 Ordinær generalforsamling.

  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel pr. brev eller e-mail til hvert enkelt medlem.

  ​Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 1. februar. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

  Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Aflæggelse og godkendelse af regnskab. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. Behandling af indkomne forslag. Valg af bestyrelse og suppleanter. Valg af revisor. Eventuelt.

 • § 9 Ekstraordinær generalforsamling.

  Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes såfremt der i bestyrelsen træffes beslutning herom, eller såfremt mindst ¼ af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring herom.

  ​Når en sådan beslutning er taget i bestyrelsen, eller en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter modtagelsen.​

 • § 10 Bestyrelsen
  ​Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Der vælges tillige på hver generalforsamling 2 suppleanter, således at den, der opnår flest stemmer er 1. suppleant. Ved første ordinære generalforsamling anses de 3 først valgte valgt for 2 år, de 2 sidst valgte anses for valgt for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.

  ​Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fælles anlæg.Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønning af medarbejdere til at forestå administration og drift samt vedligeholdelse af fælles anlæg.

  ​Der afholdes møde så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

  Beslutninger træffes ved stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  ​Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Udskrift lægges på feriecentrets hjemmeside.​

 • § 11 Tegningsregler
  Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

 • ​§ 12 Revision og regnskab

  Foreningens regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt reg. eller statsautoriseret revisor for 1 år ad gangen. ​Revisor skal påse og overfor generalforsamlingen afgive udtalelse, om regnskabet føres i overensstemmelse med god og sædvanlig regnskabspraksis. Revisor er berettiget til at foretage uanmeldt kasseeftersyn. Foreningens regnskabsår er 1/1 - 31/12.

 • § 13 Tinglysning

  Nærværende vedtægter for "Ejerforeningen Lemvig Feriecenter" begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommene ejerlejlighederne 1-12 og 14-148 under matr. Nr. 56b Lemvig markjorder.

  Med hensyn til byrder og servitutter henvises til ejendommenes blad i tingbogen.

  Påtaleberettiget er "Ejerforeningen Lemvig Feriecenter".

Godkendt på den ordinære generalforsamling marts 2020.

Kontakt os, hvis du har nogle spørgsmål

Felter markeret med * skal udfyldes.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om Lemvig Feriecenter

På Lemvig Feriecenter har hele familien udsigt til en skøn ferie. Her bor I i hyggelige ferieboliger med solterrasse eller overdækket balkon – mange af dem med direkte udsigt over Limfjorden. 

Her har I rig mulighed for at få dyppet tæerne. På den børnevenlige strand kan I bade, surfe og spille beachvolley, og hjemme på feriecenteret kan I nyde det store, indendørs poolområde med spa, sauna og tyrkisk dampbad.

Udlejning af ferielejlighed

Ønsker du at booke en ferielejlighed kan dette ske via. en af vores samarbejdspartnere:

​Feriepartner.dk

Danland.dk

Feriehusudlejning.dk

​Kontaktinformation

Ejerforeningen Lemvig Feriecenter

Vinkelhagevej, 7620 lemvig

Få rutevejledning her

Vicevært

E-mail: lemvigferiecenter@gmail.com

Telefontid: Hverdage kl. 10.00 - 12.00

Telefon 21950228

Bestyrelsesformand

Carsten Kristiansen

Telefon: 23 44 94 25​

E-mail: feriecenter@feriecenter-lemvig.dk

​​CVR: 20600489​​